Молодим педагогам

Матеріали на допомогу молодим учителямМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
03.06.2008                                                                                                          №_496_Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноф освітніх навчальних закладів
Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,  структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами), від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"; від 14.06.2000 № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Інструкція), що додається.
2. Увести в дію Інструкцію з 2008/2009 навчального року.
3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розмістити на сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр                                                                    І.О.ВакарчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
від 03.06.2008  № 496


Інструкція
з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1.     Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
1.2. Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

2. Порядок ведення класного журналу

2.1.         Загальні вимоги до  ведення класного журналу

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.
Журнал має розділи:
І «Облік відвідування»;
II «Облік навчальних досягнень учнів»;
III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;
IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;
V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;
VI «Загальні відомості про учнів»;
VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;
VIII «Зауваження до ведення журналу».
Журнали класів на одній паралелі позначаються  цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо.
Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу  класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності  навчання здійснює керівник навчального закладу або  його заступник з навчально-виховної роботи.  
Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.


         Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов  частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
Записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
Класний керівник заповнює  розділи: І «Облік відвідування»; V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;  VI «Загальні відомості про учнів»; VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні» та переносить до розділу ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.
У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня (учениці),  хв - відсутність  через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається  підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.
Відсутність учня (учениці) на уроці позначається  літерою н.
У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.
Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.
У разі проведення здвоєних  уроків (у тому числі семінарських занять)  дата і тема  кожного уроку (семінару)   записуються окремо.
Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою)  і його результати позначаються  цифрами від 1 до 12.  Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.
У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).
Учням, які за станом здоров’я  зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових  та річного балів   робиться відповідний запис : зар. (зараховано).
У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету  «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних,  семестрових  та річного балів   робиться відповідний  запис:  зв. (звільнений (а)).
Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні  семестрових  та річного балів   робиться відповідний  запис:  вивч. (вивчав (ла)).
При оцінюванні  кожного з  видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні.
У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.
У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
У випадку відсутності вчителя  педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує  «заміна», прізвище,  ініціали та засвідчує запис  власним підписом.
У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені  Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.
Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

2.2.         Контроль за веденням класного журналу

Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.
У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.
Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням  як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.
               
  3. Оцінювання навчальних досягнень учнів

3.1. Загальні поняття

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне),  державна підсумкова атестація.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.
Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових  робочого навчального плану закладу.
Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення  оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи  протягом навчального дня.

3.2.         Виставлення оцінок до класного журналу     

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).   
Тематична оцінка  виставляється до класного журналу в колонку з надписом  Тематична   без дати.
При виставленні тематичної оцінки  враховуються  всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я)  на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична  виставляється н/а (не атестований(а)).   
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.  
 Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом  І семестр, ІІ семестр. Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому  мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється  н/а (не атестований(а)).
 Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок  відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
 Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.
За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.
Підвищення семестрової оцінки учнями:
-         9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;
-         10-11(12)-х класів -  не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без  зазначення дати  не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА  без зазначення дати.  
За бажанням випускників  навчальних закладів системи загальної се­редньої освіти як  державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати  зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмету виставляються до журналу  у колонку з надписом ДПА.
Прізвища учнів, які виявили бажання зараховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як державну підсумкову атестацію,  до протоколів проведення державної підсумкової атестації з предмету не вносяться.
Учням, які не  пройшли державну  підсумкову атестацію,  у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).
Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.       

3.3. Оцінювання  навчальних  екскурсій  та навчальної практики.
 Екскурсії,  передбачені змістом навчальної програми,   обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися  вчителем.
Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика  оцінюється  і обліковується  на окремих спеціально відведених сторінках журналу.
Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.   

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ПО  ОРГАНІЗАЦІЇ  СТАЖУВАННЯ  МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ


Шановний  молодий  учителю!

            Навчаючись  в  університеті Ви  оволоділи  необхідними знаннями і  уміннями ,  але  процес  адаптації  більш  успішно    буде  проходити   тоді,  коли  свої кращі  кроки  вчителя  Ви  зробите   на  основі  досвіду  вчителів із  великим  трудовим  стажем   і життєвим  досвідом.
         Успіхи  Вашої  майбутньої  роботи, її  ефективність від першого  навчального  року  роботи  і  в залежності  від  того ,  чи  будете Ви  набувати  педагогічні   навички  самотужки,  чи  Вам подадуть  руку  допомоги  висококваліфіковані  товариші  по  праці.
         Період  стажування -  10  місяців. Час  стажування включається  до  трирічного  строку  роботи  молодого  спеціаліста  за місцем  роботи.
         Ваше  стажування проходить  за  індивідуальним  планом ,  складеним  у  відповідності  з  вимогами  Положення і  програми стажування  випускника  вищого  навчального  закладу.
         Вам  необхідно  постійно  слідкувати за точністю  виконання  плану та  інформувати   керівника  про  роботу   і  виконання   плану разом  з  наставником .


Десять порад молодому вчителю


       Порада перша: не вважай школу місцем, не зовсім гідним застосування твоїх видатних здібностей, місцем, куди тебе як би заслали. Школа не має потреби у твоїй полегкості. Так, вона тебе чекає, і, можна сказати, з розкритими обіймами, вона хоче, щоб ти в ній був, але в неї є достоїнство. І це достоїнство - діти.
Друга порада: Знайди себе, свій образ. Учитель індивідуальний, інакше не може бути й мови про творчість.
Порада третя: не замикайся у своєму вчителюванні. Якщо вчитель - тільки вчитель, це нудно. Грай на гітарі, співай, пиши вірші, грай у волейбол, ходи в гори, збирай марки, бувай у театрі та на виставках.
Четверта порада: пам'ятай про комплексний характер учительської праці. Усе має значення, усе потрібне: й ерудиція, і методика, і позакласна робота, і психологія спілкування, і любов до дітей, і дисципліна.
П'ята порада: будь щасливим. Правда, це більше схоже на побажання, ніж на пораду. Тоді я скажу так: будь оптимістом!
Шоста порада може видатись банальною: будь чесним і правдивим. «Подумаєш, - скажеш ти, - я сам це учням щодня кажу». І дарма. Щодня це казати не треба. Сказав один раз, і вистачить. Але так, щоб діти тобі повірили. Діти дуже високо цінують чесність.
Порада сьома теж не нова: цінуй гумор у спілкуванні з учнями.
Порада восьма: будь природним, не прикидайся, не намагайся здаватись розумніше та краще, ніж ти є. Даремно: діти тебе все одно розкусять.
Порада дев'ята виникає з восьмої: не уявляй про себе більше того, що ти є насправді. Знай собі ціну й будь скромним, не втрачаючи достоїнства. Не треба здаватись, треба бути.
І, нарешті, останнє: не сприймай ці поради як якусь подобу скрижалей чи безапеляційного проголошення непорушних істин.  Абсолютних правил, придатних на всі випадки життя, не знаю.

ЗМІСТ СТАЖУВАННЯ  МОЛОДОГО  СПЕЦІАЛІСТА

         У  процесі  стажування  молодий учитель  виявляє  ступінь  оволодіння  знаннями у галузі  психології  і  педагогіки, методики  викладання  шкільного предмета  і  виховної роботи.
         Проявіть  ініціативу  і  прийміть  допомогу  наставників  по  оволодінню  всіма  важливими  формами  роботи  педагога.
         У  період  стажування Ви, як  молодий  спеціаліст  ,  повинні:
·         Ознайомитись  із  школою ,  в  яку  Вас направили  працювати,  правилами  внутрішнього   трудового  розпорядку, з  педагогічним  колективом.
·        Здобути  професійно - педагогічні  знання, вміння  і навички, організаційні  прийоми, довести  своє  відношення  до життя  колективу.
·        Навчитись  впроваджувати  теоретичні  знання  в  конкретній роботі,  удосконалювати  педагогічні  прийоми у  виховній  роботі  з  дітьми.
·        Навчитись   аналізувати і  переймати  педагогічний  досвід, удосконалювати  педагогічний  процес, творити.
·        Показати  у  колективі  Ваші  ділові  якості  молодого  спеціаліста .
·        Навчитись  підтримувати  зв’язки  з батьками,  впливати  на  освітній  і  культурний  ріст  села чи  міста.
·         Уважно стежте за науково-методичною літературою, ведіть бібліографію літератури з питання, що цікавить Вас.
·         Зберігайте і нагромаджуйте матеріали, що відображають досвід Вашої роботи: плани, конспекти, дидактичні посібники, теми вигадувань що вчаться, їх питання, відповіді, свої спостереження за духовним розвитком школярів. Відзначайте при цьому Ваші сумніви, невдачі.

Індивідуальний  план 
стажування  складається  з таких  розділів:
1.     Навчальна  робота.
-         вивчити  принципи  перспективного  і  поточного  планування;
-         протягом  навчального  року  планувати  навчально-виховну  роботу із  свого  предмета;
-         розробляти  поурочні  плани і  подавати  на затвердження  своєму керівнику;
-         планувати  позакласну  роботу у  відповідності   з планом  виховної роботи школи;
-         у  навчальній  роботі   використовувати  різноманітні  методи,  методичні  прийоми,    форми  і  засоби , що активізують  пізнавальну  діяльність  учнів;
-         організовувати  і  проводити позакласну  роботу з предмета;
-         проявити  ініціативу  і  наполегливість  по виготовленню  наочності  та роздаткового матеріалу.
2.     Методична  робота :
-         працювати  у  ШМО ;
-         розробити одну  із  методичних  тем  і  написати  з  неї  реферат ;
-         відвідати  уроки досвідчених спеціалістів ;
-         дати  не  менше  двох  відкритих  уроків (указати  тему, дату  проведення );
-         проводити  аналіз  знань  учнів ;
-         систематично  знайомитися  з  педагогічною,  методичною  літературою  та  ін.
3.     Робота  класного  керівника .
(Стажист  повинен  виконувати  функції   класного  керівника хоч  і не  призначається  класним  керівником.)
Для  цього  стажист :
-         вивчає  склад  класу (документацію,  сімейний  стан  та ін.) та  індивідуальні  особливості  учнів, складає  психолого - педагогічну  характеристику  класу і  подає її керівникові;
-         організовує  дитячий  колектив;
-         проводить  класні збори;
-         проводить  заходи,  спрямовані   на  розширення  культурного кругозору  і  зміцнення  здоров”я  учнів;
-         організовує  різноманітні  форми  суспільно  корисної  праці учнів.

_____________________________________________________________________________
(п.і.п.)
закінчив _____________________________________________________________________________
університет  ім.__________________________________________________________________________
у ___________році по  спеціальності ____________________________________________
            По  направленню   № _______ направленого  на  роботу  у _____________________________________________________________________________
Призначеного  на  посаду _______________________________________________________
Наказом  № ________  від ____________________________

            Керівником  стажування  призначено ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Закріплено наставника _________________________________________________________

Початок  стажування :_________________________
Закінчення стажування :_______________________

Індивідуальний  план  молодого спеціаліста  затверджується  директором  школи  і  складається за такою формою  за  вказаними   вище  розділами:

Зміст  роботи
Календарні  строки
Відмітка  про  виконання
123
            По  закінченню стажування  молодий  спеціаліст  повинен  здати  у  комісію  по підведенню  підсумків  стажування  необхідні  матеріали


Шановний наставнику!
В.О. Сухомлинський стверджував: "Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського".
Отже, входження молодих вчителів у складний світ шкільного життя, їх успішна професійна діяльність значною мірою залежить від того, в який колектив попаде вчитель, як його зустрінуть, які умови праці й побуту їм створять, якою турботою їх оточать, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть до вияву ініціативи, творчості.
Важливим етапом роботи з молодими вчителями є заохочення, використання моральних стимулів — колективних і особистих. Це подяки, грамоти, подарунки, надання додаткових днів відпочинку під час канікул, врахування успіхів у роботі під час чергової атестації тощо. Всі ці заходи сприятимуть кращій адаптації молодого спеціаліста у педагогічному колективі.
         Професійному становленню молодого вчителя значною мірою сприяє добре налагоджена система внутрішньошкільного контролю за його роботою.

Пам’ятка для наставника

1.  Разом із стажистом глибоко проаналізуй навчальні програми та пояснювальні записки до них.
2.  Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичних робіт, екскурсій.
3.  Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш складні теми розробляй разом із стажистом. У своєму класі намагайся вивчати більш складний матеріал з випередженням на 2-3 уроки, щоб дати  стажисту можливість навчитися  методики розкриття найбільш складних тем.
4.  Допомагай стажисту вести тематичний облік знань, проводити залікові уроки.
5.  Разом підбирайте і готуйте  дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних, залікових робіт.
6.  Відвідуй уроки стажиста з наступним детальним аналізом, запрошуй йог на свої уроки, разом їх обговорюй.
7.   Допомагай підбирати методичну літературу для самоосвіти, організовуй її.
8.  Ділися досвідом, доброзичливо, показуй зразки роботи.
9.  Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі стажиста.
10.  Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

Алгоритм організації стажування

1. Директор із числа кращих вчителів призначає наставника (враховуються бажання зі сторони досвідченого вчителя і початківця), який є безпосереднім керівником стажування.
2. Розробляється пам’ятка для наставника і стажиста.
3. Наставник розробляє спільно зі стажистом індивідуальний план роботи і представляє його на затвердження директору чи заступнику.
4. Затверджується індивідуальний план стажування молодого спеціаліста з врахуванням методичної теми, над якою працює школа.
5. В розкладі уроків передбачається необхідність взаємовідвідування уроків стажиста і його наставника.
6. Здійснюється внутрішкільний контроль і керівництво за діяльністю наставника і стажиста.
7. Підводяться підсумки стажування молодого спеціаліста і намічається план удосконалення його педагогічної майстерності на наступні 2 роки.


20 грудня 2017року на базі Глодоської ЗШ І – ІІІ ступенів відбулося засідання Школи молодого вчителя «Становлення» на тему: «Урок-головна форма організації навчального процесу».
      На засіданні про основні положення нового Закону України «Про освіту» розповіла методист районного методичного кабінету Степаненко Н.А.
      Цікавий практичний тренінг про урок, типи уроку, форми, методи і прийоми роботи на кожному етапі уроку для молодих педагогів провела заступник директора з навчально-виховної роботи школи Коломійченко О.В. (Ознайомитися з презентацією можна за посиланням https://padlet.com/metodist0777/jmxhx0xsehr3 )
        Молоді педагоги мали можливість ознайомитися з досвідом роботи своїх старших колег, зокрема, вони відвідали відкриті уроки:
-        урок української мови у 4 класі за темою «Відмінювання прикметників у множині» (вчитель Хоружа Н.В.);
-       урок трудового навчання у 5 класі за темою «Послідовність виготовлення виробу, виготовлення штучних квітів, формування композиції та оздоблення виробів» (вчитель Комар Р.М.);
-       урок зарубіжної літератури у 6 класі за темою «Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа» (вчитель Довгопола Т.А.);
-       урок біології у 8 класі за темою «Органи виділення. Будова і функції сечовидільної системи» (вчитель Мохонько А.А.);
-       урок фізкультури в 11 класі за темою «Волейбол» (вчитель Калько Т.І.).
       Повчальний педагогічний тренінг «Я крокую до майстерності» для молодих педагогів провела практичний психолог школи Олійніченко А.І.
        По закінченню семінару молоді вчителі поділилися враженнями і подякували господарям за цікаву та змістовну зустріч.
Немає коментарів:

Дописати коментар